Jaargang 2015
Nr. 538
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Jacba van Beierenweg nabij 126 in Voorhout, Kenmerk 20141471
De aanvraag betreft het bouwen van een woning
Datum ontvangst 30 december 2014
U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, ter inzage bij de Balie vergunningen, Wilhelminalaan 25 te Sassenheim.
Als u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan gemeente@teylingen.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.

Inhoudsopgave