IMPERATORVM

ROMANORVM

NVMISMATA

A POMPE© MAGNO AD HERACLIVM

AB ADOLFO OCGONE OLIM CONGESTA,

Nunc Augu^orum Icsnibus, perpetuis Hifiorico^C hronologici s notis, pluribufque additamentis illuflrata , (5" auEia .

SAC CjESARE^. et REGIjE maiestati

INVICTISSIMI, ET CLEMENTISSIMI

LEOPOLDi PRIMI

OPTIMI MAXIMI > AVGVSTORVM A VGVSTI

EXHIBITA

STVDIO, ET CVRA

FRANCISCI MEDIOBARBI BIRAGI

S.R,I. Go mitis , & Rcgisc Ciuitatis Papise DccurioaU.

M2D10I,AHI

Ex Typographia Ludouici Montiae . M.IX^XXXXEQ^ SyPERIORyM PERMlSSr-

IMPERATORI CAESARI D. FERDINANDI III. PACIFERI FILIO,

D. FERDINANDI II. BOHEMIGI, ET PANNONICI

NEPOTI

LEOPOLDO AVSTRIACO

OPT. MAX., SARM. MAX., PANNON. MAX,

P. P.

SALVTEM, VICTORIAS, TRIVMPHOS.

Idoria cum Trophseo Gemma antiqui operis fcalpta, & in munitione oppidi, quo fedem belii contra Neronem Ser. Galba delegerat reperta, &fauftum belli omen, &ipfum lullum. Pium, & fauentibus Dijs fufceptuni delignarc credita elt

leopolde avgvstorvm avgvste.

Nec fecus excipias velim inter bellicos hos tur¬ bines, quibus feruet Europa, atque Afia, haec meo ftudio, ex Vetuftatis ruderibus eruta, atq ue in vnum congefta Impp. Romanorum Numifmata, quae tuo femper AVGVSTO,femper VERENDO,femper FELICI nomini (pro mea, &Proauorum meorum , erga M. T. C. & S. R. I. obferuantia ) fubijcio, &facro; vt ex vedigalibus hifce Emblematis , quae funt CdESARlS, CiF.S ARI reddita intelligas, fimulque in tot Auguftorum imprehis Vidorijs^ac Triumphis, innumeros, quostibiominor, A^.VGVSTO- RVM CLEMENTISSIME, AC MAXIME, intuearis . Quid enim aliud portendunt VICTORI.,® IVST Ji, M FERN^®, DACICtE, AV- GVS FA, G£RMANICJE,& PARTHIC.® Numifmatibus fignatae, quam vidori tuo capiti laureas Dacicas, Pannonicas, Germanicas, Thraciafque accelTuras ? TRIVMPHI, AVGVSTI, PARTHICI, Oy ADI, quid aliud praenunciant, quamfubadisPannonibus,dcuidis Barbaris , PAGE in S.R. I. PERPETVA FVNDATA,te GENTIVM BARBARARVM TRIVMPHATOREM, FVNDATOREMQVE PAGIS ? Quid aliud ominantur Trophaea varia, abieda ad pedes Cae- farum Rebellium capita, Quadrigae Triumphales, VidorH Laureas Impp. capitibus imponentes , Signum denique Conftantino Magno DiuinitusoftcnfurrgquamtelN HOCSIGNO VBIQVE VICTOREM» DANVVIVS iatens, DACIA CAPTA, PANNONI®, ASSYRIA, ETPAL®STINA IN POTESTATEM P, R. REDACTAE,ARA- EIA&DACIA AVG.PROVINCI®, ASIA, denique AFRICA,& EVROPA an non iuftis, ac vidricibus tuis Armis, Daciam, Panno¬ niam, Terrarumque Orbemipfumceirurumaugurantur? REX PAR¬ THIS, REX ARMENlSiREX Q\'^ADIS DATVS.. quid aliud, nuam

Reges

Reges fubijciunt a tuo nutu pendentes,^ REGNA tuis virtutibiisDi- uiuitus plura ADSIGNATA ^ Adde RESTITVTiONES ASI^, DALMATLE, ITALTA^,, DAClAi, MAGEDONlAi, & SARMA.- IIAE, quee re EIVMAM GENERIS, SAiGVLR RElPVELIC^, tctiulq; ORBIS RHSTl ['VTOREM pollicentur. PROVIDENTIA denique, GLEMENTIA, IVSTITIA, TRANOVlLLITAS, GON- CORDIA,PAX, SAL VS, GLORIA P£RPETVA,nonneSALVTEM PVBLIGAM, SEGVRITATEM IMPERII, GAVDIVM REIPV- BLIGAb GLORlAMquc NOVI SAEGVLI SAPIENTIA PPJNGI- PIS PROVIDENTISSIMI LEOPOLDI TER MAXIMI PACE VBIQVE PARTA certiffimo VIRTVTIS AVGVSTAE augurio delignano Age igitur Inuidillime CAESAR, VOTA ORBIS imple, tot,tantifqjAugurtisAugurijsfultus£XERGITVS GERAdANICOS, DACICOS. AVGVSTOS,VIRTV TE, FIDE, & CONCORDIA MILITVM femper Vidores AVGVSTA EXPEDITIONE. BONI EVENTVS fecurus, inhoftes dirige, FORrVNA.& VIRTVTE A VG VSTI videbis vbique Barbaros ftratos , Rebelles fub iugum mif- fos, Prouincias receptas, iplifque tuis XXV. VICTORIAS LAETAS, PROVIDENTIA. & FELICITATE AVGVSTA, VIRTVTEQVE EXER- CITVS partas cum SECVRITATE. & GLORIA REIPVBLICAE TRk VMPHO A VGVSTO produces. Faxit Deus vt SIC XXX. SICXXXX. SIC SAECVI ARIA SACRA Imperijtuicelebrentur,BeatacnimTRAN- QVILLITATE, VIRTVTE, & PIETATE INVICTI AVG. reftituta,,. LAETITIA FVNDATA Terrarum vniuerfus Orbis fruetur . PROPA¬ GINEM interim IMPERII. BONOQVE REIPVBLICAE NATVM IO- SEPHVM ARCHIDVCEM INVICTI PII FILIVM fpem Reipublicre, CAESAREMQVE DESTINATVM, vt PLVRES videat NATALES FE¬ LICES, SOSPITATOR, CONSERVATOR, SALVTIS DEFENSOR, AV- GVSTORVMQVE TVTATOR, DEVS ROMANORVM ADIVTOR , fofpitetur, tueatur, AETERNA FELICITATE. PERENNITATEqVE AVG. donet, vt fupplexhumililfimis, feruentiffimifq; votis ad facros M. r.C. pedes proiedus, in fubiedtionis, obferuanti*, grati animi, deuotionifque Tefferam precatur.

DEV. N. MSa EIVS

Mediolani Kalendis lanuarij Anni 1683.

Franci/cu! Mediotarim Biragus ,

LEC-

LECTORI BENEVOLO

AVCTOR SALVTEM.

Olent qui libros in publicum emittunt , prcefando confumtti operis occaftonem , argumentum , ■utilitatemque iepgnare , Horum calcare femitas animus efl amice , ac erudite Le3or , ut & operis rationem, & hoc nontantum ^ntiquorumPJjmifntatum fludio accomodatum, uerum fcniuerfali Hiflorite facem praferens, cunCfifq-, fludio;-um ge¬ neribus nofcasdeferuire: Et nip Eruditiffimus Eques Carolus Taunus ep-inTrafations ad Familias {{omanasFuluij yrfini d fe audias, cr in Hifloria Tqiimifmatum Gallice fcripta , & pofteum faculi decus Clarijfmus Egechiel Spanhemius , edito infigni, numquamque fatis laudato opere ,praflautiam , & ufum Tfumifmatum antiquorum lam fatis abundi, eruditi, & doilorum omnium plaufu in litteras mififfent, primo loco de his mihi differendum effet ,fed cum iam Spartham hanc, Ut dixi , feliciter impleuerint bina hac Saculi lumina, adoperis mei tranfeo occafionem,quam prabuit ,^dolphi Occonis Liber , qui ut uberior caceris de re Tfummaria in lucem emifjis , infignique eruditione refertus , maximique t^umifmatum fiudium iuuans,itaiamcum Saculo fenefcebat . Edita pofl eum d Gorleo, Hutfio, Tri/lano, ,etngellono, Vatino, raillantio , Seguino , Sponnio , -^fcanio , Hemellario , Oy- felio,Bellorii, Taruta,,Augujlino, Spanhemioque,ac cateris huius Saculirei T\^ummaria Scriptortb'us, tot, tantaque eiufdcmfupplementumfuadebant; Sed quis tanto oneri par} ubi laboris patientia requi¬ renda? pluraemendanda, plura illuflranda, plura adornanda antequam opus attingeretur i Supplemen¬ tum Tfumifmatum , opus ,&■ labore , & patientia maxima con/ians . F adorum defcriptio , fir ad Tslum- morum fidem accomodatio , opus ut nouitate forti placiturum , ftc forti audacia nomen meriturum, fluduansin ancipi ti, Faflorum Imperialium ordini manum appofueram,cum Bp>ma degens ,yiprili l6ig. D.D. ,Abbatis B^aphaelis Fabretti, ac Francifci Camelli infignium eruditione, totoq-, Orbe notorum yiro- nimconfitium exquifiui , quita quafolent humanitate opus aggredi uiriliter Gloria argumentis fuajere, dijficultatemfalfi, eamfludio,&temporeuinci pojfe agirmarunt : ferio hic meditari opusincapi,paucofq; poli dies reuerfus in Vatriam Fafiis Imperialibus confumatis ineunte OClobri eiufdem uinni manum operi admoueo, OcconisT^umifmatibus fingulisexfcriptis, qfdem [edes fecundUm Chronologia regulas agi- gno,ea cum Muf ai nofiriTfumifmatibus primo loco confero , addenda addo , fubinde tamex ,Audorihus Occonem jubfecutis , quam ex ,Amicorumfcriptis , acfcrinifs augmentum operi quaro , excrefcit hoc, in immanem confurgit molem , hinc bipartiendum neceffarii exiflimo , & ut Libri deformitas tolleretur, &ob Argumenti Latinorum, i Gracis diuerfitatem ; Latina enim Ifumif mata ,uel circa C bro- notogiam,FaJlofque,uel circagefialmperatorumverfantur , Graea vera ,& Coloniarum, /olam refpi- ciune antiquam Geographiam,paucaque Graea -dnnosimperij defignant , non charadere hiflorico , fed nuda litterali nota , unde argumenti diuerfitas , operis etiam monebat partitionem . ,AccedebantClarif- fmi, & inre antiquaria praftantiffimi loannis icaillantii promiffa, quibus totus eruditus Orbis fidens, breui Coloniarum, & Gracatfumifmata eiufdem laboribus fperat illuflrata uidere', nec D.EquitisTa- tini probati labores, eb-ditifflma Infcriptionum Gracorumlfummorum panus, quam publici iuris facere parat, aliudfuadebant, quam operis diuifionem , pofl enim emiffa vel ixaillantif , vel Tatini opera frufira laboraff em, horum enim mefforum manus nulla effagifientfpica ; Hinc decreui opus bipartire, primo volu¬ mine Latinis, altero Coloniarum, & CracisTfummis ajfignato j Sed cum Serenifflmus , Clemtntiflimufq-, Trinceps Magnus Dux COSIMS^S III, Hetruria feliciter Imperans ColomarumTqummos nuper ex Hif- pania receptos deferibi a B^euerendijjimo V. iqeris, mihique cum altjs tranfmitti benigniter indulferit. Talentum i tanto Trincipe acceptum in Terram fodere nolui, fed publici iuris facere flatim decreui, hincq-. Coloniarum "Ifummos Latinis [ubtexui, tantoque libentiAs hoc peregi, quod nec velumen eorum accejfione deformaretur, & LeClor ordinem, quem in Gracis digerendis fecuturus fum ex ordine Coloniarum poterit agnofeere. 'Ifiverbeorumvultus defiderares,quorHmgeliaex'?qummisnofcebas,curaui d perito ,Arti- fice Simone Durello ftngulorum Impp. Muguflorum , Tyrannorum ora ex Tfummis petita in as incidi , diligentia ,vtvidere eft, fatis exquifita , quo & opus exornatum efl , & curiofitati pleronmque fadum fatis •, & quia eundorum ,/Iugufierum memoria Latinis Tfummis configuata non fuit , nd opus ex parte mutilum videretur, neceffarib Gracis Tfummis Latinorum defedumfupplere flatui , flcquevbi Lati- nosnoninueni tTfumwosGracos repofui,vt inierim dum Gratorum volumen ad itiflam confumatioaem perueniet [quod biennio Deo dante futurum fpero ) his fruare amici, ac eruditi Ledor .

vero ai Chronologiam, & Faflos attinet , fcio plurium certfuram egugere non pofle, cu m pluries i receptis Tanuinq Faflorum T atris, Colofij, Eminentiffimiq; Cardinalis Saronij , caterorumque recejferim placitis, fed rogo, atque obfecro i cenfura tantifper fuperfedeant , opere enim peculiari, quod breui emif- furum fpondeo, ,4ntiquos omnes F tflos Tfummorum, & Infcriptionum fultus teflimonio, auxilioque Eru- ditiffimiT.Tqoris reflituere tentabo •, interim fciant me Faflos ad fidemTfummorum accowiodare , non Tlummos ad fidem Faflorum debuiffe,

•f- Stel-

Stellulis additamenta adnotauimus ^ >t fatilins, e^uid in hac editione atlum fit appareret^^uCio- rumque nomina appofuimus , "pt &fidesdit}is conciliaretur , Ct' /i quid ah his peccatum in defcriptione "^uTnmorumytnihi non imputaretur , Singulis %^nnis charaSier tiifioricum ex prabatifjimis ^u^ioribus addidimus t & Pt facilius Hifloricorumplacital^ummorum teflimenio firmari poffent, & Ptjic enucleata Hifioria Ledorum animos facilitate ad fe pertraheret. Et quia fudantepralo plura ab amicit accepi, qux [ho loco reponere iam impoffibile eraty .Addendorum Cathaloptm fatim fub finem operis fubtexui, ne pretioforum aliquot Cimeliorum memoria excideret . Indicibus quinque labore Herculeo compagis opus ornauiiPt facilitate manuducente crtfceret Antiquitatis (ludium. Indicem Impp, nomina Alphabetico ordine referentem operi prxpofui . Vofipofui pero primo loco indicem V artium aduerfarumj in quo dige¬ rendo Pt nullaneceffariaomifi , Sic Aduerjarum partium Infcriptiones , quibus [oli MagifiratHS defcri- huntur y puta IMV. yi. CQS. Ill.&c. V. M. T{{. V. COS, Crc. px-tterij , eaenim ex Infcriptionibus M agifratuum Augufiorum,fingulis annis prapofitis, petenda funty cum ex his pateat quo anno quis T{{. 7>, inceperit, continuauerit, pcl confumauerit,Pt c-r fic de exteris Adap,ifiratibus . Hunc Jubfequitur Index, quo jecunditm ordinem A Iphabeticum P amiliarum, llluflrium F irorum nomina in 'hi^ummorum aduerfis partibus occurrentia digeruntur, cui fuccedit Coloniarii, & Municipiorum toto opere deferiptorum Index, extremtr.nque locum claudit Index tum AuClorum , quam Mufxorum Eruditorum , liiuflriumque item A micorum, quibus iuuantibus operi fupplementum paratum e(i. yenio nunc ad fcopulum, in quem omnis impingitlibrQrumnauisyerroresdico,quorumnumeruscertdnonexfguus, fed fi fpePles ^molemoperis, Cp’ Argumentum paucis cognitum Mediolani > vbi impreffio procelfit, ex quo mihi necejfario corrigendi onus incubuit, fateberis penia aliqua dignum hominemt qui & priuatis negotiis alligatus , & operi dige¬ rendo, pluribus rebus neceffario intentus , Typographica errata omnia non animaduertit , quadamque fcripfit, qux correPlioaem merentur ; hinc antequam opus inuifeas erratorum tabulam ev recenfione Eth* ditiffitni , {{euerendifiimique T, Inoris adeas quxso , Pt ea manuducente ad illud fecurus accedas ,

Et quia contra vtilitatem operis fcio quofdam (tc declamare: quorfum hac} polumine tam amplo quid prxter Tqumilmatum deferiptiones continentur} cui hac feripta} AntiquanjSyquiueiqumifma- tum delegatione tenentur} hi Pel pauci, Ptl tam fatis edoUi tuo labore carere poterant, quideumbo^ Volitici, quid lufdiceates, quid exteri denique fiudiofi Inanis labor fincajjum cejfurus : ideo eorumdem cbieCla diluturus fic refponieo . Opus meum, argumento , difpofitione ,fine , cunPlis fudiofis , non phyficd neceffarmm,fed moraliterptile futurum . Antiquari/, quiue 'iqumifmatumdeleClatione tenentur plura ex eo excipient, difpQfitionem,f€i{ feriem Tgummorum facilitate quam maxima , duce opere meo peragent, ex eo enim, quo Annofer^fingula Tgumifmata cufa finf intelligent, ad quas yiCIorias, cateraquegefia fine referenda, tam in cbaracleribus Hifioricis ftngHlorum annorum , quam in notis ad pleraque J^umifraata, exHifioricis petitis, inuenient. Chronologi exafiarn Annorum Immortalisyrbis,& OyonifianxEpochie comparationem, Imperatorum Epochas ,Con(ulum nomina ( inter qux plura refituta ) Magifiratus Au- gufios fuo loco repofitos offendent^ 'Politici ex notione antdaClorum ab Augufiis {qux omniaT^ummis conftgnata inuenient ) monita agendorum ab exemplis accipient, quibus loco, & tempore (umfru^fc ptantur» lufdicentes ipfimet quid non inuenient} prirnb Augufiorum , qui legibus fubjcripfere pultus nofcent. Annum fubfcriptionis ex Confulum nominibus colligent , ordinem , feriemque ipforum accipient,, quod maxime neceffariammonuit eruditijfimus I. C.Byonifius Gothofredus , qui dum leges Cod, Theodo» pani illufirauit antd omnia Cbronologicam difpofitionem >t apprimi necejjariam fuo operi prxtexuit* Hifioricis, tam Sacris, quam Profanis, Timoribus, Poetis, Vbilologifque exteris quid non cemferet hoc opus} T^etitiam Hifiorix adamuffimenucleatx, temporum feriem ^xade expanfam , Cefia Aitguforunt bona fide, certifque teflibus enarrata, eorundem ora ex nummis Synebronistefibus genuini relata, omnifq\ denique Antiquitatis, Deorum, Dtarutnque, Magifiratuum tam Ciuilium, &■ f{eligioforum % quam Mili¬ tarium, Dignitatum, Infirumentorum, Armorum notitiam. Deorum, Heroum » & Virtutum Iconologiam, Vefiiumqi formam , extera deferipta inuenient . Sexus denique r^t pulchritudine excellens , ftc fragi¬ litatis alexipharmacis maxime indigens, ibidem Pudicitiam , Concordiam , Facunditatem , cxterafque fcemineas dates Augufiabus in T^ummis oblatas offendent, quibus innatuspirtutis amor augeatur , exem- plifq; Pirtus firmetur, Aduerfariorum obiefiis fublatis, du^funt qux 4 te petam candidi, & eruditi LtSlor, primum Pt erratisignofeas, meque melioribus erudias , alterum Pt (ludia nojira iuues, tam in con¬ cinnando Volumine Grxeorum, quam in augendo hoc Latinorum ,& Coloniarum , ad me tranfmittens. quotquot nancifei poteris deferiptiones 'Nummorum tam Grxeorum, quam Latinorum , & Coloniarum prxfenti Polumine non deferiptorum yfipondeo cnimcumCrxcorumPolumine , Auflart/ nomine publici iurisfafiurum quidquid, pel ex Latinis, Pelex Col(iniaYum,'HjsmTnis operi meo tua benignitate accedet , Interim Pale, eJ* faue ,

INDEX

f)ig.7. ita- 47' f/iS, s,

fag. g. 6,

p(lg.l$.tin. 3«.

lin. 39. fa^. 19. lin. 39. fa^. 12. lin. a. pag.^. lin. 18.

INDEX

ERRORVM CORRIGENDORVM-

/if?. 8. Pulcra, /ex< Pula-Q,

png.i^. A.V.C. 706. Ca:far iterum ip Africam traiecit. lege C*far in Africam traiecit .

Pacem cum Pompeio facit . lege Pacem cum Pompeio tentat . nr.K.j^,KC.7oS. Quamliocannogelliffeprobabilcefl. lege certum cft.

C ullilfe, lege cufilTe.

VI. Vir Epulonum, tege VII. Vir Epulonum .

I^nmmt vltime. A. HIRTIVS PR, ilfale explicaui PK.cum ad Prafeflcs rettili,nam fJirtiMi hte ana» non PrtfeSas f'rHs, fed Prttorfiiit, vnde ad Praturam einfdem refferendus Nammue . Kal. Marti), lege Idibus Marti^ . lilVlR. /«f IIII.VIR,

Phcnici*. lege Phcenicis,

Suetoni 1 1 . lege Patin. Suetonio f. 3 1.

Refponfum daret . /f?» refponfi datet.

W. 12. C«/. 714. Domitius Caluinius, Aiinius Polio , lege Domitiu» Caluinus, Aiinius Pollio .

* eodem anne. Triuiratu abdicare, lege Ttiuiratufe abdicate,

jd. K. C. 740. Nummnm Paulli Porticus refePlionem indicantem, ad Lepidum P.M. retuli, quod mendose faPfum docet me Seuerendiffimus P, di^orie, dum Canoiaphiorum Pifano- rum pag. 245. hoc o^ns nomine M. Aemilif Lepidi Cof. /f. r,C, 759. & 111, P'iri Nepetis jaSum, eruditi ffime demonjlrattquod & Dionis textufirmatur . pag, li. Initio, SEX. PpMPfilVS MAGNI F. SEX. NEP. lege MAGNI F, CN. NEP.

Jnl^itaM./dntonij. L.Antonium Patruum profcripfit. lege L.Ctefarcm Auunculum Euum profctipfit. pag.iq.[uli ui.y.C.Top. M. Antonius &c. Imp.diiluseft A. V.C. dpi. &c. lege Imp.diSusellA.V. C. 71». cum ad Exercitum circi Mutinam profedtus cft .

Cudete iunt . lege cudi iuffit .

In cius locum, lege in ftium locum.

Partim vim . lege Partim vi .

Sub Aujuftovfqueferreretur, lege ferretur,

Illuftrat nummo . lege nummum. lin antepen.Bfigudis Aegis, tege Bocchi Regis. pag. iJ.Ay.C.JM. Nummus w quo cum Infcriptiene C,MARIVS PRO lll.yiK triaeapiiaCaij,& Lucij .efgrippa Filiorum , & Julia jiug. Filiafcalpa vifuntur,ad A. y.C.yqi.referendut. pag.}6, Cojf. ji, F. C.yqi./ic relfituendifunt . Ti.ClaudiusNero. P. QuinaUius Varus.

p4r,4i. k.V.C.7ia. Cenotap. lege CcenotapE f «£.42. A. KC. 767. AD. XIII. lege A.D.XIIII,

In T riuiris Cc, De Pyrro Rege . tege De Pyrrho Rege , itidem . Corynthum . lege Corintum . pag. 44. lin. 72. Expanfis Alii . lege expanlis alis ,

•ag.Ai. In Nummis Biblidis. L. COR. CALDO, lege L. COR. CALIDO.

Jn Nummis Cafar-jiugulla . TIB, FIANO FABIO GER. M.Y.ILVIR. lege TiB. FIANO FABIO

GER. II. VIR.

L. CASSIO C. VAL. CEN. &c. lege L. CASSIO C. VAL. FEN. 11. VIR, pag. qj. lin. I. TIB. CLOD. FIANO. lege TIB. CLOD, FINO. tnCalaguris Nummis. L. B. BEBI. lege L. BEBI.

M. LIC. CaEP. lege M. LIC, CAPEE,

Q^ANTONl, C. FABI, tege Q^ANTONI. L. FABI,. h Nummis Cartheia, Cuius Regia fuit . lege quorum Regia fujt . pag. 48. /|» Nummo primo Ehora . f lagellus, Vtceolus ^c. lege Flagellum, Vtccolus . pag.qp. In Nummo pnmo llliees , MON.T. II. VIR. lege MONT. II. VIR.

Jn Nummo fecundo . C C 1. 1 L. A. lege C. C. IL, A.

Jn Nummo nono Incertorum . Capeduncula, Flagrum, adde feu Afpcrgillum .. pag. po. In Nummis Julia Celfa. C. VI. lege C. V. I. pag. pi. In Aiunieip.Turiaf. Neotericis Tatracona . lege Neotericis Tatazona. pag.pq.hn.ii. Animsin Catium erant, lege Animx in Cxlis erant. f<ig. 55. A.r.C.7i7.M. AGRIPPA L.T.COS. III. &c. lege L. F. COS. III. &c.

J><3g. 36. A.P'.C.73d. Tribunicias potcftatem, lege Tribunitiam poteftatcm .

JnEitalulia. Peccandi licentiam metiens. lege Peccandi liccntiamctiens, tbidem. vbi a Scribonia , lege quo i Scribonia . f4X. 57. A.f^^.C.yya. Prim. luuent. lege Prine, luuent. pag. )S>. in fine Ena Drufi . Pedonis Albinouati . lege Pedonis Albinouani , pag.ai.A.V. 0.70,7. in Anno Redditus Tiberii erratHm,Or repellendum pr» A.Y.C.nei. A.V.C.yeq, pag. 62. lin. S. Aquilia, /ege Aquila.

EtinCoJf.76q. fic feribe . C. lunius Silianus .

pag. 6},A,E,C, 766. Duo pofirema huius anni Numifimata [peBant ad annum fcquentem , tum luna tatp.

. tum fofiAugufii mortemTiberius A\G\SVVS didas fuerit,

pag.bp.tn fecundo Nummo Calagurts . L. FVI., SPaROSO . lege L. FVL. SPARSCL In Clunia tertio Nummo . C. NI POMP. lege CN. POMP.

Jn Incertorum primo . Super Ara. lege fuper.Aram. pag. So. nummo primo . Patin. Sueton. 1 18. lege Suetop. 218. pag. &i.pofi medium . In procinfiu cITe dic.ebanturue . lege eflp dicebantur . pag. St. irs Nerone . Humum primum perfoITum . lege primum perfoffam .

lin. antepenultima. Princeps luuentutis nomini, lege Principis luaentuns nomini,

P*Si

m

td?. Alu rrofcwbmt . le^e ah\i frocuihbrt.'

pag. loJ- nummo fecundo . LII5ERTAS XL.S.C. lege LIBERTAS XL. R.S.C,

p/»f. 104. dextta. lege dextra.

pag. 107. inf''ittiVe[pafiAni . Exprobauit in Bubulais . lege «xprobrauitci Bubulcus*

pag. \ xZ. innum. Stoi>enf. Patin. Ind. 80. Uge Ind. 8.

fag. nuntmoTiii RomtEmiflhm. lege Rotnammiflam,

pMg. 128. A. V. C. 822. Nilhoftlfem metuebatur, ad Duces Parthium $ec. lege nilhoftilc metuebatur, ad Du¬ ces Partium ficc.

fAg. 1^1. lin- 15- Nimisiltcaloris . lege nimij fit caloris. pag. 151. A. ^'.C. 8^5. Aceruus fpoliarum . lege AceruusTpoliorum .

(ag.f:,6. W. C. 841. Fecit & Ludos Satculares &c. quo Claudius proximo, ftdquod olimS^c. tege Anno quo Claudius proxime, fcdqunolirn. f nummo fexto UilU . Figura Galeata &c. lege Figura velata .

fAg. z^l.ctrcA finem in enArrattone CongiATif NeruA . Hunc ftatim pofl delatum &c, lege hocftatim&c. fag. 153, circa medium , PlET. Figura flans &c. finiftra Hallam &c. tege Typus Pictaf s ad Aram facrificantis. fAg,l‘)4.ad Porrum ^nconitanumretuli Nummum cum /njcrtpttone POR. AYG., fed altter Jnferiprio ftu^ ius Portus (uadetytn e a enim T raianus T R,?. X^J/IP/ignAiur-, 'cnde ad ^.KC. Z6p. Portus huius conflruSlto referenda y Nummuf^ue tefifs Portus prope Centum Cellas aTraiano adi- ficAti efie porefl .

pag. liQjin.vlumA. DIWS PATER RTAIAN. lege TRAIAN.

162. A. A'.C. 869. Nifibi,d:Seleuciarcccptus. receptis, pAg. j(>6. tn A4atidiA , Vide qua his copiose difputat . lege qu« is copiose &c._ pAg. 1^7. in Hadriano Un. Qios & initio Principatus . lege quas finitio Principatus. pag. poPl medtum . Congiarium primum diflribuit, hunc vero . Uge hoc vero &;c. pAz. 170. ante medium . Reliqua vetera a Traiano. lege ab Hadriano &c. pag. 129- InfcrtptioneGruteriana- PROCOS. XV, IlII. VIR. lege PROCOS. XV. VIR, pag. iQ\. in nummo penultimo el.y. C ,90^. Ahafoemina, lege alia foeminca . pag.ieZAin 5. Duatluncuix. lege duzicuncular.

pAg iiz, in primo nummo Diana ftans dextra Hafta . Itge dextra Haltam.

IM'^. 111, Trunco Palmsimpofito quem fuftmer . Uge quodAiUinet,

pAg.i26,A,r>CxS>io. Aceruus fpoliarum. lege fpoliorum,

pag. 227. lin 3. Eadem alligata. /<-5? eidem alligata.

pAg.231 lin 8. Big* Elephantorum, in qua fedet. Uge in quibus ledet.

pag.z23.C0fs. yi.Vx ' .91%. M.Saluiuslrlianus. luiUnus. ^ « j-^^r

pag. 240. j^d Annum P. C .919. j i eUant nummi omnes fequenti folio cuficum Vtri , Cr CommodiCajarum imaginibuSyO- ab Annot^.C.W.eradendamia Verus Commodi Frater C Ai AK dicitur . t«r.242. A,V.C.9i,o. Occo/eripfii P.M.TK.P.lUquod^ retinui , fed dehei omninerefomPONT, nam P. M. non erar hrcTB...P annoQommodus ,

A.y.C,93z. Cofs.T. Annius Verus, lege T. Annius Verus II. pag.ze^^.A Figurs muliebri flantis , Uge Figura; muliebri lianti.

pag.z^Z.tnCofi. yiJ'.C.9i7. L. Eggius Marcellus . Uge Marullus. pag. 249 esrcamedtum . Aliud Clypeum. alium Clypeum. pag. A. Cybele laaificat. Uge Cybeli ftrrific.it .

pag. 267,1» f^iia Seueri. Promptum excogitandis. Uge promptus excogitandis; . pag. ^71. A. f^.C 950. XII.Kal. Marti). Uge XI. Kal. Marti). pag. 273. A KC.P53. Dcpiflas in tabulis pugna, lege dcpjthsin tabulis pugnas. pag. 276. lin.6. ante finem. Ad formam Cereris initofum . lege ad formani Cereris initiorum. pag. 2%7. invltimonummo A. l' C. 9^^. ANN AVG. Uge ANN.AVGG.

ito. a. ante finem. Aii^ftaiiscirca Aram . Uge nlisft^nt&c, ,

tag. 290, A f''.C,9S3. stsvltima nummt explicatione . Foric Congiarium Militibus o^c, repone fortcdonati- ^ ^ uum Militibus .

pag. 292, in medio . Secariuati. Uge Securitati.

pAg.ip^.inCof A,f'.C.979. C. Brutius ITcfens . lege Bruiuus Praefens. pag. 296. Itn. s ante finem. Caelofyria. lege Ca?le Syria.

pag. 29%. in yitaGeiaUn. 6. Vtrifqueconfcnticunbus. repone vtroque confcnticnte. pag.299- A.f^.C.9^3. Ctefiphontis. Uge CtefipfiO. j ^ r/ r>

pag. -^91. circa medium Injcrtyne Prine. luucnt. Cof. Dcf II. pertinet ad AnrtumV.C.sCo.

pd?. 204. /»«.7. Hoc annodiftributas. hocannodillribntam. n n /- 'r

pag. 205. A. V, C. 970. Cois. Brutius Pra;fcns , . . Extricatus . repone C. Bruttius Ir^fens.T.Mcffius ExuicatUfc 307. lin. 1 1. Aurigante Imperatore a Vidona &c. lege Imperatore, qui a Victona «c.

Jn MumciptoFanefirt. Ad hunc Municipium. Uge ad hoc Municipium. pag. 309. A. (^.€.971. Ad Vi&oriam^ Macrino reportatam. Uge cxMacrinorepoiutam. pAg.321. circa medium . AliudGlobum. lege aliumGlobum. pag.l2.d.A.f^.C.9%a.inCefs. OuinusPaternus. Uge Ouipiusl aternus . pag. 32^. A.l''.C. 9%B. wvUtmonummo. Dextra portenfa. pag. 3x7. mOrhiana. CONCORDIA AVG. Uge CONCORDIA AVGG. pag. 32%.inmta Maxtmmi, luxta Aquilcam. lege iuxta Aquilciam . . .

P^g-$^9 toff. A.y. C.97a.fic re^ituendi . L. Marius Maximus 11. lapinusAnanus . 4'»

pag. 310- in nummis Coloniarum Jncertis . HIN. C.L.AN. Uge HlN, C. L-AV.

pag. 33 i.in f^itaCordiani iin.6. Statutam cius . Uge ftatutamcius.

pag. 331. A.f'. t . 99o.tnColf, lulius Silianus . Uge lunius Silianus.

pag. 332. lin. ^ f^ita Gordiani, Eumque credit &c. Uge eumque cecidit .

ynCo^. luUus Silianus, iegtf lunius Silianus. ^ ...

Ahmmofenuitimo. VICTORIA AVG. Ic^e VICTORIA AVGG. I+J. ItSt 141.

pag. i33.lin. 2‘ Siniflra tenet Scipionem , lege dextta tenet, pag. i3e^.tnPupieno . Nominibus concefli . nominibus couccfliS, fAg.3e^(t.lm.il. Ibix. Ibis.

pag. li, ante finem . Rhinoccrons . Rhinoceros.

P^S- 547? Damafcus .

Orientis oculum . leg€ oculm,

^51- looi. Anchonit. le^e Anconi?.

^4?- i?55* C. 100^. hiM*fiaproficifcitiir. In Metiam proiicircitur .

356- C. 1003. Princeps luuentutis dicit, ie^e dicitur.

V^S S57‘*^ ^^*nmovltini9 HoHUianiex Mufdo Bonfihsho . IMP.CAE.C.&c, le^s IMP. CAES.&c, ibid.in Luci\ Prifei Ad Antoninum, Uge ad Antonianum .

tbidem. QucmconftituitRom» . Itge quainconftituiRomse.

ibid. Nummi Peypen»* . iMP. CAES. M. AVG. Itge M. AVF.

564 %n nummo CqI. Damafci , COEONlA METRO, lege CO/^ONIA.... MVTPO. &c.

!^HmmiTcrtiuSi& ^intusGMltcni y^nno Jequentf reponi debent t cum in tjs Canful [cnbfitHr Calltenus^qui primo tantum Cptiful proce ffit C, 1007.

Textu Pdlhinis cired mediufn Auditumpr$tcrearonitu, lege Auditum praftcrca Tonitruum , nummo primp A, P'. C. 1017. Epigraphe , lege Epigraphes . pag.-^Sz.vltima linea . cognomine Egnetur , lege aele punBum fequens^repofiraiirguU^

383. y. C, 1020, Chrifii 2^7. in yaleriano lun repone in margine A. y. C. ioi5>.Chii(H 266, iS^ inCoJf. A.ytC. ?oif. lege Memmius Tufeus ,

InyitaOdenati . Concubinas cepit, Quietum interfecit, legetantum Concubinascepit. pag. sSy in yita Zenobia . ZcpobiaqusBrcCleopatrarum&c. lege qusBCIcopatrarum,

Jnytta Herenniam . Aut mortem naturali, lege aut morte naturali , png. 386. in Cojf. A. f', C. loi i. lege MemmiusTufeus , pug. tn C ojf. 1013. lege lunius Donatus .

fn nummis yaleriyalentis. AVT, K. HOA, legt AVT, K. POV. pag^'iSS..in Macriano PatreCoff- A.y. C. iQi$. ficreflt uendi . Gallienus Aug. V, Petronius Fauftinus, pag.39y infine . TR.P.eiusnummusfcalpta&c. lege eius nummis fcalpta.

tifid. Qupsabcrudirilfimo. lege qqi ab cruditufimo ,

P^S-‘^97<*f^y*tayittorint . Et feueritati militari . lege fcucritate militari . pag.^iz.inVttaPrQbilin, |i. Aureliani, & Taciti &c. tege In Aureliam &c.

il^id. 70. Vrbescaptiuiratehodiumvindicauit. lege 70. Vrbcsacaptiuitatc&c,

^narradoneViPiorxAGermamca. Probi . DcquafuEiis Au(5tor. lege De quo fulius Audor , prtj- 42 1. P', C. lojS* Ad Murcium cum Diocletiano . Uge ad Murgum cum Diocletiano.

p^^.424. A.y.C. sos$. Maximianus Aug. dicitur, lege Aug. didus in Amandum &c,

P#«5‘-4^5* C. 1D40. In Curru ftansimpp. lege In Cuma ftant Impp. fag,q.iS.lw. prima pioclefianus TR. P. XXI Cps. VJII. Imp. X. lege Cof, VIIIl. &c.

ibid. lin.vltima Potitum fui/Te, lege potitam, p4^. 430 in yua Maximiani . A Conftanrio ftatim , le^e S Conftaptino ftatim . p^g.449 inM^xentio, TR-P fufpepta A.D. Vil. Kal.Odobris. lege A. D. VI. Kal.Noucmbris, pag q^o.A.y.C. 1063. Diflidia inter Maximinum, &Maxcntium, repone Foedus coiitr^ Conftantiaum intct Maximinum, & Maxentium feritur.

pag.4^1. y^.y,C. 1065. Palude abforpius cft . lege Tyberi abforptusell.

455* * 1069. ErudiiiilimaDirerrationcillullrauit, quam videre opere pretium cft, lege ^ruditifllma Diflertationc illuUrauit, quam videre operat pretium cft .

456, 1075, A Conftantjno Magno inditum, lege indidum .

p4g> ^‘y>G.. 1060. Confta.ntius Caef! 1 R. p. lege ConftantinusCsf.&c, pag,4^67. A.y.C. icSj^. Imp. VIII, Imp, XXII. pag.^69. inyiia faujla . Sedere Nurus filio detegente, lege fcclcraNurus. pdg. 4S3, A.y.C. iioy Sciffiam. tege Scifiam, vt & fequentifolio tn Defontio. pag.^S6.inyetrantonisyita. Ciuiflc. lege Ciiijle. pag.q^i. lin.^. Barbaros proftrat . lege Barbaros proflernit . p((g.t^9^.ltn. 1. In Vxore Sorore Con.Hiantia. lege in Vxorem Sorore Conflantia, pag. ^03. lin.vltima. in Hiberna, lege inHyberiu. vc & pag. ^07. lin.^. pug- 5i4.y^.f'.C, 1136. A.p. Vll.jCal. Septembris . lege A. D. VJII. KalSeptembris. pag.^i^.lin prima. Galijs. lege GalJijs. pag-5^7 A>y^C, 1134. Tcruiungi. lege Teruingi,

ibtd. A.y.C^ii^y. Legaro de P^ice miflj . lege Legatos de pace mittunt, pag-l'^^- A.y.C. ii/{t.inCo(f. FI. TimatiuSj lege FI. Timafius.

j^.y.C. 1143. Cum laaimis.' lege cum Jacrymis, pag. ^10. in yitaGalU Placidis. CundaretqucTheodofius. le(!;e cundarcturqueTheodofius,. r4S'-.524--4.^.r. 1161. A.D.KaJ.Martij. A.p.KaKMaij.

ibtd. in Eadoxia . QuemfiiAuguUnni. lege quam&AuguIlam* pag. ^17- /l.y.C, ii6j. Iu Itgliam reddit, lege redit,

pag. 528. A.y>C. 1 i6j. Pace cum AIarico firmat. Honorius &c, Pacem cum Alarico firmat HoporiySjScc, A.y- C,ii6'6. In Hifpaqiam expellit , lege in Hifpaniam pellit .

A.y.C.1169. &Placidiam Vxorcmrpondet, lege &PIacidiaVxorfpondetur. pag. ^i^.inyita (.onflanttni . Arelate inde fc recipit, lege Arelatem &c.

}^id, Veronam vfqueprogrcdit. lege progreditur, pag.^^o.inQonjtantisyita, RuiTus ibidem miflfus. lege ruiTusijlucmiflus .

pag. ^32.in yitaTheadoft] . Confobrinum Tuum ex Conflancino . lege ConrQbrinumfuum.exConflantio,

A. y.C.Xi37, Ardabarus. lege Ardabui'us,

A.y>C,iij9. Nomine Valentiniuni . lege Valentiniani .

A.y.C. ii%i. Britania Pidis &c. lege Britanni a Pidis,& Scotis vexati, a Legione Romana defendutur, pag’ ^qq. A.y. C, 1199. Britanniam d ripjunt. lege dirripiunt.

in P ifa IttjlaGrata . ConftaiitinopoliTheodofio. lege Conflantinppolim . pag.^qZ.tnf^ita Aula. ProceOana inuadit . lege pofrdTam inuadit .

Quadis, Sueujbufque fubadis . Uge Sucuifqucfubadis . inyiia Marcianilin.vlttma . Dcdiljer perhibetur, lege dedifie perhibetur,

543* 1210. Hocanno A. D. Vl.Kal.Marcias . lege A. D, VII. Kal. Februarias. pag. 544. *>* Auitiyua,,pag. 545. 1217. pag.^Z. lin.lt & A.y.C, izi^.pro Ricijnetc Ricimere^

fag. 575.

. 6zi

■i. C. 1 2 !o. Ora tuetur . lege oram tuerur .

y^.^'.C.i2i4 in Matoridno . A. D. VlII. Id. Aug. te^e A. D. Vll. Id. Aug'

A.i^,C. i2i4. Inimicita oritur . le^e Inimicitia oritur.

Itn.vhimA. Morum non bellici ftudiofus. lege morum non belli ftudiolus.

/1«. 5. Moriuu . U^e moritur.

A.P^.C. 1241. Bulgatorum . lege Bulgarorum. lin.z. Tonitus fugiebatur, lege attonitus fugiebat,

C. 1254. Regcbellatur . lege Regcbellat.

A. 1170. Cojf. hniMS annis ex Dtptiee, & c^feruatienis ?, F4gij^c ferihftdi^

FI. Anaftaiius Paulus Probus Sabinianus .

FI. Agapitus.

Jn f^trtiTheedarici Regi Vandacorum . lege Vandalorum.

in numme Htlderici HILDERICVS REX. lege HILDERIX REX. In eins Etoehd Reutren^ d-ffimus P. Noris Hiftor. Pelagian, Cap. il.lih. 1. probat Hdderieum T hrajamundo fuegef^ ftlje A. K C. iij6. , ali) vero Anno fequenti , vt fcrtpji & ego, in f^ita lufliniani , Gilimerem capit, lege Gilimerem cepit .

iii^.repone Anno Chrirti 554. & loco Theodabati. lege Theodahati ,

A.f'.C.iz99 (3‘ i^Qi.in APlis H'florictSyvbi legitur luftinianus. repontaehet Bclifarius. iny^ttaV^itiges . Mox receditur Ariminum . lege mox recedens Ariminum oblidet. ibid. Ad Mediolanum recipiendum mittit, qui cum capit, lege ad Mediolanum recipiendam mittitur, qui eam capit .

inTotiU i^ita . Aruximium. lege Auxumium ,

In vidminummt eiujdem explicatione . Nemo ignoratur, lege nemoignorat. tbid. Inter priuatas parietes, lege inter priuatos parietes.

.inl^itaTeia. Cura fc Cumis conferret . lege Cumas conferret, inf^itaTheodtbertt. Beiiarij literis, lege Belirari) literis .

Loca qu.rdam Liguris, ac Veneti», lege Vcneiiarum.

In Vita lumini lun. Ex Filio Nepos . lege ex Sorore Nepos .

A. D. Id. Noucmbrfs . lege A. D. XVlII.Kal. Decembris.

A. y. c. igl6. Confutem fcripfi Ti.Mauric. Aug. fine Collega, (ed ex^.hronico Alexandrine Annnt hic Co(f. caruit-, di^lufque eiJ PoftConf. Diuin* Memoiis Tibcrij Conftaiitini Anno 'HI. , vMde Confulatus primus Maurit%\\n Annum fequentem reijetendus efiy Annifque feqmentibHS vfque ad .i, y. C. 1 545. Annus /. tn P. C. minuendus . in enarratione Indicis PoUtt\ lege nulli fiimptui parceret . in Blogso /. C. Bon lege plura daturus .

Dic jr. lanuarij

De mandato ReuerendifEtni Patris Fratris Sixti Ccrchij Sacr« Theologia? Magiftn', ac Inquificons Generalis Status, & Domini) Mediolani Adm. R.D. Nicolaus de_^ K ubinis Doc. V. L., ncc non Ambiofiana? Bibliotheca Bibliothccarius videat, & in fetipeis referat .

Fr, Angdus Maria Batttanus Le^loYtO* Mediolani Notarius,

De mandato ReucrcndifHmi Patris ,& Domini mei Fratris Sixti Cerchijlnquificoris Generalis Status , & Doininij Mediolani de verbo ad verbum perlegi Librum , cui mulus IMPERATORVM ROMANORVM NVMISMATA &c, ab Illuftrjflimo Do¬ mino, & Patrono meo D. Comite Francifeo Mediobarbo Birago &c. compofitum ; qucoi repeti Authorc dignum luo, nam praeterquam nihil concinet FidciOrthodoxae contrarium, bonifq; moribus repugnans, cft plenus ctudiciouis, atque dodlrinas : Quap' opter dignum ccnfeo,qui in lucem communi liceratorum bono edatur, fi tamen ita vidcoicur Rcucrcn- diflinjo Oomino meo Patri lnquifitoriGcncrali,caeccriiqiadquospcrtincc : In quorunu fidem hac die duodecima Maij anni 1682.

Nicolaus Fubinus S,T.D,y & Congregationis Oblatorum S^Sepulchri MedUUni Prapojiius Generalis,

Attenta ptafata atteftatione

IMPRIMATVR.

F. Sixtus Cerchius Incjuiftor Generalis Status Mediolani , lacobiis Satta Canonicus Imperialis BaplicaSanSlt Atnbros^ pro EminentiJfitnoD» D Cardinali Vtcecpmite Arihtepifcopo,

FrancifiUS Arbona pro ExcellcniiJJimo Senatu, ^

INDEX

ALPHABETHICVS Omnium Auguflorum , Auguftarum , Gaefarum , &; Tyrannorum, qui in hoc opere continentur.

Achilleus.

Adia Verina .

L, Aelianus.

Pomp. Aelianus .

J~. Aelius .

Acmilianus .

Agrippina Germanici . Agrippina Claudi) . Albia Terennia. Albinius.

Alexander.

Alexander aEmilianus. Alexander Tyrannus « AlleSus.

Amandus .

Anaftaiius.

Annia Fauftina .

Annius Verus , Anthemius .

Antinous .

Antonia .

Aiironinus Pius ,

M. Antonius.

Araricus .

Arcadius .

Ariadnes .

Atalaricus.

Attiia.

Auguftus.

AuidiusCaflius,

Auitus .

Aurelianus .

M. Aurelius.

Aureolus .

Balbinus. falifla . Baniifcus. Britannicus , Bonofus,

Caius Agrippae Fil. Caius Germanici Fil, L. Calpurnius Pifo. Caracalla ,

Caraufius .

Carinus .

Carus .

Claudius .

Cl. Cenforinus . Cl.Gotthicus. Cleopatra .

Clodius Macer . Commodus, Conflans .

Conflans Tyrannus. Conftantinus Magnus Conftantinuslun.

pag

430

546

428

3ft

l8t

74

86

loj

,64

^'7

3?o

44S

429

4a8

554

3'5

7S2

54i?

1S7

60

luI.Conftantina.

Fl.Conftamifia. Conftantinus Tyrannus Vaf. Conftantius .

Iu!. Conftantius . Conftantius Gallus.

FI, Conftantius . Cornelia Supera . Cornelius Cdfus. Crifpina ,

Crifpus.

Cyriades .

Decentius , Dclmatius. Defiderius , Diadumenianus, Diocletianus ,

Didia Clara .

Didius lulianus. Domincia,

Domitia * Domitianus, Domitius Oomitianvs Domiiilla Mater , Domitii la Filia « Druillla,

Druius ,

Elapbalus, Euaocia . Eudoxia. Licin. Eudoxia Euphemia . Eutropia. Eugenius .

Gratianus .

Gratianus Tyrannus , Glycerius .

H

Hadrianus. Hannaballianus .

Helena Conft. Vxor , Helena luliani. Hcraclius.

Herennia Etrufcilla . Qjderennius Etrufeus. Herennianus .

Herodes, feu Herodianus Hildcricus .

Honorius ,

Hoftilianus,

Mamajias Fi].

5*7

Petronius Maximus .

t4J

Tetricus Parer.

Magncntias.

4S1

Piauiilla .

2S7

Teiricu'? Fil.

4co

MasnusMaximus^.

5U

Plotina .

164

Theodshatus.

567

Magnia Vrbica.

45^

Pompeius Magnus.

I

Theodcbeitus.

y'9

Maiorianus .

H7

Poppea .

97

Theodora .

567

Manlia Scanrilla.

Philippus Pater.

34i

Theodora C onfl, Vxor .

441

Marciana .

Philippus Fil.

349

Theodoricus .

557

Marcijnus^

543

Poftumus Pater.

39 1

Thcodoflus Magnus ,

516

Marcus .

5^9

Poftumus Fil.

39«

Theodolius lunior ,

5J-2

Marius.

W

Probus.

Fl.Theodofius.

580

Mirtinianuj*

457

Procopius ,

508

Tiberius .

6 1

Mariniana.

1^9

Proculus .

4 iS

Tiberms Conrtantinus .

57?

Marinus .

35t

Prifeus Attalus.

530

Tiberius DrufiFiL

76

Matidia.

\b6

Pulcher ia.

543

Timolaus,

3S5

Maxentius.

445>

Pupienus ,

334

Tuus.

119

Maximus.

350

Titus Quarcinus.

Maximinus.

CL

Totilas.

568

Maximianus Armentarius .

44 1

Traianus.

146

Maximianus Herc«lcus .

430

Quietus .

389

Traianus Decius.

351

Maximinus Daza .

445

Qdnullus,

404

Tranquillina,

343

Mconius .

386

TrebeUianus .

39*

MclTalina.

86

R

MomjrllBS Auguilulus

554

V

Regillianus,

384

N

Rcunulus.

453

Valens.

505

Val. Valens.

387

Nepotianus,

4S»

S

Valentinianus.

500

Nero.

88

Valentinianus lun.

5u

Ntro Cl.Dru/us.

5i>

Sabina .

1S5

Vaballathus.

385

Nero, & Dr ufus CatHires .

75

Saionijia.

380

Valerianus,

3*55

Ncrua .

141

Sal. Barbia Orbiana,

317

P. Lic. Valerianus .

38?

Nigiinianus.

445

Saloninuj CAliienus.

385

piae. Valenrinianus.

537

Numerianus.

421

Salon. Valerianus.

381

L. Verus .

^33

Saturninus.

390

Vffpaiianus.

107

O

Sebaflianus.

531

Vetranio.

486

Seucrina.

408

Viiftor.

5^5

Ofttuia .

96

Seucra .

505

Viftoria,

399

Odenatus .

584

Valerius Seuerus.

Viftorinus Pater.

397

Olybrius.

550

Septimius Scucrus,

266

Viftorinus Fil.

i 98

Otho.

lez

Sextus Pompei Magni Fil.

IO

Vib. Voluilanus.

$61

Otacilia.

348

Siluanus .

493

Vitellius .

204

Sophia .

572

VVitiges .

567

P

Statilia MefTalina .

97

2

Paulint .

331

T

pertinax ,

260

Zeno.

55J

Pcrpcjina Lidniinus*

J57

Tacitus.

409

Zenobia

385

pefeconius Niger .

Z63

Teias.

w

LMPE.

,5»-’

I

IMPERATORVM

ROMANORVM

NVMISMATA

A POMPEIO MAGNO AD’HERACLIVM.

O M P E 1 VS Rom® , Patre Strabone nafeitur , cum iuuenili floreret ijtate , extemplo mores, ^'verendi, &:rcgij eluxere. AnnoiPtatisxxiii., necdum in Senatum admiflus', Jmp. ap~ yy pellatus eti . Cinna etenim a militibus ca?lo , in Picenum te rontulitjtribufque legionibus conferiptis , & tribus MadanisDucibus fugatis, L. Sullic fc fe coniunxit ,;a quo Imperatoris Nomine falutatus eft . lurequente anno a Sulla primum in Siciliam, adueifus Perpen- nam, &Caibonem, mox in Africam , aduerfus Domitium mittitur, profligatis hoftibus, &occilis, inter Rc"cs iudicat, tanquam arbiter. Poli: reditum ex Africa d Sulla

apptjllatus cltjindeProconfulinlberiam aduerfus Sertorium mittitur. Is tribus fulfit Tri¬ umphis, Belli Africani contra Hiarbam, Hilpanici conui Sertorium , Pontici contra Mi¬ thridatem . Anno aetatis xxiiii. Magm nomen a Sulla adeptus eft , eoque vcl inuito, vel rchitente de-. Africa triumphauit, quamuis, nec ConfuI,nec Praetor ,nec Senator eftet per JEtatem. Plutarchus tamen te- ftatur eum , per sratem ^ in Senatum legi potuifle , fed honorificentius fibi futurum duxifle , fi primus ex Equitibus Romanis triumphalTct . De eo vide plura apud Plutarchum in Pompeio, & Plin, lib. 7. cap^ 26.

CN. POMPEIVS MAGNVS CN. F. S. N. Primas E^ues Remams de Africa triumphauit ^

COSS» M. TiJliof JDftHU Cn, TioUheila .

CN. MAGN. IMP. Quaduig® Triumphales.

** ROMA . Caput Romse Galeatum .

X ROMA. Caput Romx, vtfuperius.

POMPEIVS MAGNVS PRiEF. CLAS. ET OR^ MARIT. ex S. C.

A.r.CE7s.

Ante Chri^ {liim So,

COSS* C, Calpurnius Pifo . A/. Acilius Glabrio . AV C 6S7

IiifcftantibusPirarisP.R. Prouincias, & Maria, Gabinius Pompeioamicus Auctor fuit S. C., quofub titulo ,

PR^EF. CLASS. ET OR^ MARIT. cum ProConfuIari ImpctiO Bellum Piraticum Pompeio commiflum ^ eft, eiufdcm Imperio in P.R.Claflcs, Mada omnia, itemqucIkoraquiHgcntorumftadioiumfpatioprorogato .

'Aur M. PIVS IMP. ITER. Capiit Pomnei, cum lituo, & fimpulo.

PRjEF.-CLAS. ET ORiE MARIT. EX S.C. Vir nudas, dextro pcdcroftroNauisiqfidcns, dex¬ tera apluftre tenens, vrdnque Anphinomus cum fr:atre"parenccm verumque, ex ^.tna; Incen¬ dio ilisfum efferentes.

pietatis typus e/?, 0" alludit nummus hic ad nomen Magni Pij. Valer. Max. lib, 5. Cap. 4.

Notiora (unt fratrum paria, Cleobis, & Biton, Amphinomus, 0^ Anapus , illi, quod ad facra lunonis peragenda. Matrem vexerunt , hi quod Patrem, & Matrem , humeris per me- '■ dios Ignes /i^tna portarunt .

MAGN. PIVS IMP. ITER. Caput Pompei.

PR^F. CLAS. ET ORiE MARIT. EX S. C. Cncij, & Sexti Pompeiorum Capita aduerfa cum lituo, &f?mpuio. Gorleusf.6^,

Eituus auguratus proprium (ignum, erat Baculus fine nodo d fummo inflexus, hunc in parte, qua robujiior ejl, Augur manutenebat, eoque C&li regiones, deferibebat, defignabatque metas, intra quas fe obferuaturnm [igna confiituerat .

Simpulum, vas paruum , non diffimile Cyatho, quo vinum in facfl&eus libabatur .

Ay MAGNVS IMP. ITER. CaputNeptuni, cum Tridente.

PR^F. CLASS. ET ORIE MARIT. EX S.C.Trophsumnauale.

^ Neptunus Saturni, Opifque filius, cui maritimum cejjit Imperium in diuipone cum loue > ac Plu-

A tone

9

^.KC.699.

Chrt' ^HVJ 54.

2 POiMPEIVSMAGNVS.

tdtte fratribus fdB A. Tridente profceptrovtitur,vtpoteflAtemqud?n habet tollendi^pUcandi feruandique aquor. '.ofiendat - Natal.Com, Mythol.lib.l. *

MAGNVS PIVS IMP. ITER. Columna cum Neptiino , /imflxo pede uoftrumNauis calcante, infhL> quem Triremis, Fufcina, figbum legionarium . *

PRjTF. CEAS. ET OR^ MARIT\ EX S.C. ScyllxTypus, ambabus manibus Temonem nauis elcuantis . Scyllam egregie deferibit Virgilius Ec .

Candida juccinElamy latrantibus inguina monflris ,

Prima hominis factes , & pulchra pecore f^irgo pube tenus y pofrema immani corpore Pifcts Delphinum caudas , vtcro commijfa luporum .

/vl, PIVS IMP. ITER. Caput Pompei cum lituo,